KV-KLIMA-GENERALI - SolarCell SVOBODA 10.9 2017 12